Cookie beleid s.v. Meervogels '31

De website van s.v. Meervogels '31 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Meldprocedure

Meldprocedure

Dit protocol beschrijft hoe binnen s.v. Meervogels’31 moet worden gehandeld bij situaties waarin sprake is (of vermoedens) van seksueel misbruik/ongewenst gedrag. Het protocol biedt bescherming aan de melder en degenen die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een verplichting: te handelen op de vastgelegde manier.

Het protocol heeft betrekking op het contact tussen begeleiders (dat zijn al diegenen die in aanraking komen met kinderen/jongeren tot 18 jaar) en spe(e)l(st)ers en op grensoverschrijdende contacten tussen spe(e)l(st)ers onderling. Naast dit meldprotocol, kan melden leiden tot het doen van aangifte wanneer er sprake is van (vermoeden) van één of meerdere strafbaar feiten. Verder kan melding leiden tot (voorlopige) maatregelen ten opzichte van de beschuldigde.

Het bestuur is verantwoordelijk om op een zo zorgvuldig mogelijk en objectieve wijze met elke melding om te gaan. Indien nodig zal het bestuur dan ook een beroep doen op in- of externe deskundigen.

Wat is seksueel misbruik c.q. seksuele intimidatie?

De Nederlandse (straf)wetgeving geldt voor iedereen, dus ook voor gebeurtenissen die zich binnen dan wel buiten s.v. Meervogels’31 afspelen. In het Wetboek van Strafrecht (Sr) stellen diverse wetsartikelen bepaalde seksuele gedragingen strafbaar. Deze zijn ook binnen s.v. Meervogels’31 van kracht. In het bijzonder wijzen wij op artikel 249 Sr:

Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vierde categorie.”

Een jeugdlid is aan de zorg en waakzaamheid van s.v. Meervogels’31 toevertrouwd. Dit artikel is dus onverminderd van kracht op al diegenen die onze jeugdleden begeleiden. Bij s.v. Meervogels’31 richten wij ons op de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daaronder vallen ook gedragingen die leiden tot seksueel misbruik, of het scheppen van een klimaat waarin misbruik gedijt en hebben derhalve een gedragscode ontwikkeld die elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag buiten de orde verklaart. 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt door ons verstaan:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren;

en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding–jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen van een soortgelijke aard als die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht.”

Om welke gedragingen gaat het?

In de gedragscode staat duidelijk verwoord welke gedragingen niet zijn toegestaan, zoals:

 • Alle seksuele contacten met kinderen tot 18 jaar;

 • Een seksueel/erotisch geladen sfeer scheppen (ook via afbeeldingen, post, telefoon, sms, e-mail, internet);

 • Intieme relaties tussen jeugdleden en begeleiders;

 • Ongewenste aanrakingen.

Signaleringstaak (vrijwillige) medewerkers

Alle (vrijwillige) medewerkers hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. We verwachten dat zij niet alleen de grovere vormen serieus nemen, maar ook de zogenaamde ‘mildere’ grensoverschrijdende gedragingen. Deze komen het meest voor en zijn vaak een signaal voor een klimaat waarin ernstigere vormen meer kans kunnen krijgen. Wanneer mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag worden gesignaleerd, verwachten wij dat eenieder daar de betreffende perso(o)n(en) daarop aanspreekt en corrigerend optreedt.

Meldplicht bij (vermoedens/signalen) van seksueel misbruik

Iedereen die seksueel misbruik vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij een bestuurslid, coördinator of vertrouwenspersoon.

Wanneer wordt getwijfeld over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een consultatieplicht bij de vertrouwenspersoon die je om advies kunt vragen. Indien er (vermoedens van) seksueel misbruik direct geuit worden bij een coach/trainer/leider/ begeleider dan gaat deze niet zelf tot handelen over, maar schakelt een vertrouwenspersoon in.

De meldplicht overstijgt alle andere belangen die in het geding zouden kunnen zijn, zoals de wens tot geheimhouding bij het slachtoffer. Het is niet aan melder om aan waarheidsvinding te doen, dit kan een eventueel juridisch traject verstoren.

Let wel: een melding is géén beschuldiging! Na een melding wordt zorgvuldig en objectief onderzocht wat er aan de hand is. Het bestuur kan zich desgewenst laten adviseren door (externe) deskundigen over verdere handelwijzen, dit kan laten vertalen in:

 • Gesprek met beschuldigde;

 • Informatief gesprek met de politie;

 • Instellen calamiteitenteam;

 • In gang zetten meldprocedure;

 • Aangifte bij politie;

 • Voorlopige maatregelen ten aanzien van de vermoedelijke pleger/beschuldigde;

 • Veiligstellen en opvang van het slachtoffer;

 • Informatie aan betrokkenen;

 • Nazorg.

Voorlopige zwijgplicht na een melding

Naast de meldplicht geldt een voorlopige zwijgplicht voor het bestuur, de melder en anderen binnen s.v. Meervogels’31 ten opzichte van derden. Vanzelfsprekend kunnen deze betrokkenen zich wel uiten bij de vertrouwenspersoon.

Een voorlopige zwijgplicht is nodig opdat er niet meer personen bij een zaak worden betrokken dan - voor een zorgvuldige behandeling- noodzakelijk is. Er moet worden voorkomen dat geruchten ontstaan en iemand al bij voorbaat als ‘schuldig’ wordt bestempeld. De zwijgplicht is ook belangrijk om te zorgen dat een eventuele strafrechtelijke procedure niet wordt belemmerd.

Hoe te handelen bij vermoedens of feiten rond seksuele intimidatie

Er zijn vele signalen die op seksuele intimidatie kunnen duiden, maar het belangrijkste signaal is misschien wel: “Ik heb het gevoel dat er iets niet klopt.”

Ga het volgende na en probeer alleen feiten te benoemen:

 • Wanneer begon de ongerustheid? Waardoor?

 • Wat is er precies gebeurd?

 • Om welke signalen gaat het? Wanneer doen ze zich voor?

 • Zijn er geleidelijke of plotselinge gedragsveranderingen?

 • Hoe lang is dit al aan de hand?

Het kan ook zijn dat een (jeugd)lid spontaan vertelt over het (seksuele) intimidatie dan wel grensoverschrijdend gedrag, een ouder zijn/haar zorgen uitspreekt, of dat je het zelf ter plekke constateert. Ook dan is het adagium: Melden bij de vertrouwenspersoon!

Meervogels heeft een eigen vertrouwenspersoon (VCP) aangesteld. De vertrouwenspersoon is te bereiken via de volgende e-mail: [email protected].

Nadat de VCP is gemaild, stuurt hij altijd binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging van de mail.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!